Helminthiasis bibliográfia

Hozzászólás
Posted on

Látták: Átírás 1 A parazitás bántalmak nomenklatúrájáról Válasz dr. Jele ez annak, hogy a parazi tológia, mint aránylag uj tudományág, hazánkban is tért hódit. Jelentőségét ezúttal az a körülmény növeli, hogy szerzője emberorvos, k i már több évtized óta szóban és Írásban speciális f i gyelmet szentel a hazai humán parazitológiának.

Microbiology of Helminths & Immunity

Az a körülmény azonban, hogy szerzője munkájának előszavában a parazitás bántalmak nomenklatúrájának kérdését is szóvá teszi, sőt az általam propagált helminthosis-nomenklaturának" is figyelmet szentel, arra indit, hogy az utóbbi kérdésben hallassam szavaimat és elmarasztaló Ítéletére válaszoljak. Annyival inkább kell ezt tennem, mert tisztában vagyok azzal is, hogy sine ira et studio tett megnyilatkozásommal tulajdonképpen vitába szállok valakivel, aki nomenklatúrái véleményét nem az ehhez kétségtelenül szükséges előtanulmány alapján alkotta meg.

helminthiasis bibliográfia

Arra kell következtetnem, hogy ezt a véleményét jóval inkább gondolkodás nélkül átvette és elsajátította a humán-parazitológiai Parazitás bélbetegségek. Irta dr. A gyakorló orvos könyvtára, Medicina Könyvkiadó, Budapest, oldal, 40 szövegközti ábrával. Valamely nomenklatúráról véleményt nyilvánítani kényes dolog. Mindenesetre több kell hozzá, mint amiről szerzőnk akár könyvében, akár másutt tanúságot tett.

helminthiasis bibliográfia

Eddigi elég széleskörű szakirodalmi munkásságában ugyanis sem rendszertani, etimológiai, sem a zoológiai nomenklatura területeit különlegesen érintő búvárkodásairól tudomásom szerint nincsenek nyomok. Nem tartozik ugyan szorosan mondanivalóimhoz, mégis szóvá kell tennem azt, hogy a szerző, könyvének A paraziták epidemiológiája" cimü helminthiasis bibliográfia, valamely parazitának az emberre vonatkoztatott szoros fajlagosságát,illetve a vele való fertőzöttséget a n t h- r o p o s i s sic!

Minthogy ez a kifejezés legalább öt helyen fordul elő ebben helminthiasis bibliográfia formában, sőt a tárgymutatóban is szerepel, nem tarthatom sajtóhibának.

Hozzászólás

Viszont ez esetben mi az etimológiája? Ismeretesek ugyan az anthroponosis, zoonosis k i fejezések, sőt ujabban különbséget teszünk helminthiasis bibliográfia és anthropozoonosis közt is, de mindezekben a megjelölésekben szerepelnie kell valamely formában a görög voaén igének, illetve a belőle képzett főnévnek.

Pedig közismert, helminthiasis bibliográfia erről szó sincs. Végül, ugy látszik, hogy mégis csak sajtóhibának kell azt tekintenünk. Rátérve mondanivalóim lényegére, rá kell mutatnom arra, hogy a szóbanforgó könyvnek a szerzője, munkájának 5. I t t sem könnyű a helyes ut? Ami az első kifogást i l l e t i, kérdezem, miért nem tudnának 3 a humán pathologiában meghonosodni az -osis végződésű helminthosis-elnevezések, amikor éppen i t t könnyű volna az egységes nomenklatura használata.

Magyar Lexikon 7. Encziklopedisták-Franczia művészet (Budapest, 1880)

A humán pathologiában ugyanib aránylag kevés genus-névvel lévén dolgunk, nem okozna különleges nehézséget az -osis végződéssel a legtöbb humán helminthosis, sőt általában parasitosis nevet, bizonyos engedmények árán, a görög conjugatio figyelembevételével meghatározni.

A hangsúly bizonyos engedmények árán" van. Az első engedmény helminthiasis bibliográfia, hogy olykor kénytelenek vagyunk eltekinteni attól a fiológiai szabálytól, mely szerint az -osis rag tulajdonképen csak görög eredetű nevekkel kapcsolatban lenne alkalmazható.

Latin eredetüekkel már kevésbé, minthogy ez esetben elkerülhetetlenül a hibrid szóképzés hibájába esünk. Le, ha manapság már senki sem lát kivetni valót a tuberculosis" névben, holott erről már több,mint esztendővel ezelőtt, ban, KRAUS L. Endung -osis, das man jedoch kaum wird entbehren können. Pedig jogosnak látszik az a kívánság, hogy tudományunk haladásával párhuzamosan parazitológia!

Ugyancsak az egyöntetűséget szolgálná egy további engedmény. Mindenki tudja, hogy a görög nyelvnek van egy szava, a helmin t h i a s i s, mellyel az emésztőcsőben lakó féregparazitákkal való fertőzöttséget jelöli meg helminthiasis bibliográfia van néhány ma már alig használatos neve ascariasis, acariasis, phtheiriasismelyek bizonyos féreg- atka- rovarfertőzések megjelölésére szolgáltak.

Összehasonlítva a parazitológia mai fejlettségét, ama év előtti igénnyel, mindenesetre nevetségesnek látszanék, ha ragaszkodni kívánnánk hozzájuk. De egyébként is számuk oly csekély, hogy ez helminthiasis bibliográfia magában véve korántsem jogosít fel bennünket arra, bogy pusztán a látszólagos eufónia kedvéért az -iasis végződést általánosítsuk, illetve az esetben is használjuk, amikor nyilvánvalóan szembekerülünk az etimológiával.

A szerző egy további ellenvetése az általam propagált -osis nomenklatúrával kapcsolatban az, hogy etimológiailag Is kifogás alá esik". Sajnos, nem indokolja meg, hogy mennyiben eshetik helminthiasis bibliográfia a nomenklatura kifogás alá etimológiailag s ezért nem tehetek egyebet, mint azt, hogy rámutassak az általa előnyben részesített -iasis nomenklatura etimológiailag legtöbbször helytelen voltára.

helminthiasis bibliográfia

Csupán két nevet ragadok ki az általa helyesnek tartott példákból: az entamoebiasist és az enterobiasist. Mindkettő tipikusan példázza azt, hogy a két név, melyek közül az egyik az Entamoeba histolyticaval vagy más Entamoeba-fajókkal, a másik az Enterobius vermiculariaszal való fertőzöttség megjelölésére szolgál a humán parazitológiában, nem a görög szellemben s nem helminthiasis bibliográfia a görög eredetű szavak etimológiája figyelemmel tartásával készült.

Nem más ez a két névképzés, mint szolgai, eufónikus utánzása a görög helminthiasisnak. De tegyük mindjárt hozzá, hogy etimológiailag helytelen kopirozása. Ha az nueißco igéből egy főnevet kivánok képezni, akkor először is tisztában kell lennem azzal, helminthiasis bibliográfia hogyan is hangzik ez igének a fut.

Neurocirculatory dystonia: tünetek és kezelés

Ez apeißwow lesz, az ebből alakitható főnév pedig auevßcooto. Tehát, ha az Entamoeba-val való fertőzöttséget akarom megjelölni, ez csakis entamoebosis lehet és semmiesetre sem entamoebiasis.

helminthiasis bibliográfia

Ugyanez a helyzet az Enterobius-fertőzöttséget jelölő, szerző szerint elfogadott? Tehát egy féreg, mely a bélben él; ha a féregnek kialakulásáról és éléséről azaz a szenvedő alanynak fertőzöttségéről van szó, helminthiasis bibliográfia enterobiosis ennek az állapotnak megjelölésére szolgál.

Nagyon gyakran fertőzéses allergia a megfázás után bronchiális asztmát okoz, elsősorban kis betegeknél. Az allergia fertőző formáját időszerűen diagnosztizálni és kezelni kell. Ha a betegség elkezdődik, súlyos szövődményeket okozhat, például: Nodularis periarteritis; Leffer-szindróma; Fertőző-allergiás arthritis.

Minden egyéb csupán a sötétben való tapogatódzás, s végeredményben, a helminthiasis kopirozása. Nem valószerű azonban, hogy az enterobiasis-nak alkotója erre gondolt volna.

A kábítószer-csoportokat a dystonia kezelésére használják.

A ßiaco ige ugyanis jelentése szerint: erőt veszek, erőszakot követek el. Már pedig az Enterobius általános elterjedéséhez és gyakoriságához képest vajmi ritkán helminthiasis bibliográfia el valami ilyesfélét. Ami végül azt az ellenvetést illeti, mely szerint az -osis nomenklatura általános elfogadásra helminthiasis bibliográfia talált",készséggel megengedem, hogy napjainkban e téren sajnálatos diszharmónia uralkodik a felfogásokban éspedig nemcsak a humán és állatorvos-parazitológusok, hanem az utóbbiak egyik-másik csoportja közt is.

Áttekintés a férgek gyermekeknél történő kezeléséről

És nem kétséges, hogy ezen a téren még hosszú időre van szükség, amig ez az egyöntetűség az irodalomban és gyakorlatban egyaránt valóra válik. A nemzetközi állatorvoskongresszusok állandó bizottsága ben szerkesztett. Ebben a javaslatban a kiküldött, helminthiasis bibliográfia szakemberekből álló bizottság figyelemmel volt arra, hogy az emberi, valamint állati betegségek nomenklatúrájával több helminthiasis bibliográfia már ismételten is foglalkozott.

Napjainkban három, nemzetközi használatra szánt munka is figyelmet szentel az állati paraziták okozta betegségek nomenklatúrájának, u. E három munkának figyelembevételével s részben azoknak mintájára készült ben a fent helminthiasis bibliográfia állatorvoskongresszusi javaslat.

Ez az utóbbi a szervi és fertőző betegségeken kivül az állati paraziták okozta bántalmak közül csupán a proto- 6 zoonoa eredetüeket foglalja magában. A javaslat amennyire terjengős, annyira távol van attól, hogy parazitológiai nomenklatúráját korszerűnek mondhatnók.

Szívizomgyulladás

Azonban van e javaslatnak 2 függeléke is, mely részben a férgek és Ízeltlábú élősködők okozta bántalmak, részben pedig a házi és haszonállatok fertőző betegségeinek valóban korszerű nomenklatúráját tartalmazza s megfelelő számú példa felsorolásával a gyakorlat helminthiasis bibliográfia is kivan útmutatással szolgálni. Ezek a javaslatok általánosságban az -osis végződésű nevek használata mellett szállanak sikra, parazita kezelés nsp gyógyszerekkel az egyik, hivatkozva a múltban gyakran használt -iasis végződésre, oda nyilatkozik, hogy the Committee considers that, for the sake of uniformity, this ending should be dropped".

Remélem, hogy a fentiekben sikerült igazolnom azt, hogy az -osis végződésű nomenklatura etimológiai tekintetben nem eshetik kifogás alá.

Hasonlókiadványok